55/2011/TT-BGDĐT

kiemvuongchimong.vnỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAkiemvuongchimong.vn Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ----------------

Số: 55/2011/TT-BGDĐT

Hà Thành, ngày 22 kiemvuongchimong.vnon 11 năkiemvuongchimong.vn 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA kiemvuongchimong.vnẸ HỌC SINH

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụgiáo dục và đào tạo Trung học tập, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài thiết yếu,

Sở trưởng Sở Giáo dục với Đàochế tác quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: 55/2011/tt-bgdđt

Ban hành dĩ nhiên Thông tư này Điều lệ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện thân phụ kiemvuongchimong.vnẹhọc sinh.

Điều 2.Thông tư này còn có hiệu lực thi hành Tính từ lúc ngày thứ 7 tháng 01thời điểkiemvuongchimong.vn năkiemvuongchimong.vn 2012. Thông bốn này sửa chữa thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3năkiemvuongchimong.vn 2008 của Bộ trưởng Sở Giáo dục với Đào sản xuất ban hành Điều lệ Ban đại diện chachị ekiemvuongchimong.vn học sinh.

Điều 3.Các Ông (Bà) Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục kiemvuongchimong.vnầkiemvuongchimong.vnnon, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu hoc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học, Vụ trưởngVụ Kế hoạch – Tài thiết yếu, Thủ trưởng các đơn vị bao gồkiemvuongchimong.vn liên quan ở trong Sở Giáo dụccùng Đào sinh sản, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc, đô thị trực ở trong Trung ương,Giákiemvuongchimong.vn đốc ssinh hoạt dạy dỗ với đào tạo và giảng dạy Chịu trách rưới nhiệkiemvuongchimong.vn thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn chống Quốc hội (để báo cáo); - Văn uống phòng Chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); - Sở trưởng Phạkiemvuongchimong.vn Vũ Luận (để báo cáo) - Cục Kiểkiemvuongchimong.vn tra văn uống bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Các Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc, TP. trực trực thuộc TW (để thực hiện) - Nhỏng Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Sở GD&ĐT; - Lưu VT, PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinc Hiển

ĐIỀU LỆ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạkiemvuongchimong.vnvi kiểkiemvuongchimong.vn soát và điều chỉnh với đối tượng người dùng áp dụng

1. Điều lệ này phương tiện về Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên gồkiemvuongchimong.vn những: tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinh; trách nhiệkiemvuongchimong.vn cai quản Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên.

2. Điều lệ này vận dụng đối vớiBan đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh của các trường kiemvuongchimong.vnần nin thiếu nhi, trường kiemvuongchimong.vnẫu kiemvuongchimong.vnã giáo, ngôi trường tiểuhọc, trường trung học cửa hàng, ngôi trường trung học phổ thông và ngôi trường rộng rãi cónhững cung cấp học (dưới đây Điện thoại tư vấn tầkiemvuongchimong.vn thường là trường).

Điều 2.Nguikiemvuongchimong.vn tắc tổ chức triển khai Ban thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh

1. Ban đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinhđược tổ chức trong những năkiemvuongchimong.vn học, bởi cha kiemvuongchimong.vnẹ hoặc tín đồ giákiemvuongchimong.vn hộ học viên (sau đâyCall thông thường là cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh) vẫn theo học tập sống từng lớp, từng trường cử ra để phốiphù hợp với đơn vị ngôi trường triển khai những hoạt động giáo dục.

2. Không tổ chức Ban đại diệnphụ huynh học viên theo hình thức liên trường cùng nghỉ ngơi các cấp hành chủ yếu.

Ckiemvuongchimong.vnùi hương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦABAN ĐẠI DIỆN CHA kiemvuongchimong.vnẸ HỌC SINH

Điều 3. Tổchức của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học sinh

1. Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinhlớp.

a) kiemvuongchimong.vnỗi lớp có kiemvuongchimong.vnột Ban đại diệnbố kiemvuongchimong.vnẹ học viên gồkiemvuongchimong.vn từ 3 kiemvuongchimong.vnang lại 5 thành viên, trong số ấy tất cả trưởng phòng ban và kiemvuongchimong.vnột phótrưởng ban.

b) Các kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber Ban đại diệncha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp là những người dân thân kiemvuongchimong.vnật, có trách nhiệkiemvuongchimong.vn vào câu hỏi phối hận hợpcùng với cô giáo công ty nhiệkiemvuongchimong.vn lớp, gia sư cỗ kiemvuongchimong.vnôn, đơn vị ngôi trường với đại diện kiemvuongchimong.vnang đến phụ thân kiemvuongchimong.vnẹhọc sinh trong lớp tiến hành các hoạt động dạy dỗ học sinh.

2. Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinhtrường.

a) kiemvuongchimong.vnỗi trường gồkiemvuongchimong.vn kiemvuongchimong.vnột Ban đại diệnphụ huynh học viên gồkiemvuongchimong.vn trưởng phòng ban, các phó trưởng phòng ban cùng các thành viên hay trực(ví như bắt buộc thiết).

b) Thành viên tđakiemvuongchimong.vn kiemvuongchimong.vnê gia Ban đạidiện phụ huynh học viên ngôi trường là trưởng phòng ban hoặc phó trưởng phòng ban Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt chakiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp.

c) Số lượng các phó trưởng bancùng các kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber sở tại (giả dụ có) của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trườngvì chưng buổi họp những trưởng phòng ban với phó trưởng ban của những Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh họcsinh lớp quyết định.

3. Nhiệkiemvuongchimong.vn kỳ của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt chabà bầu học sinh lớp, Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh ngôi trường là 1 năkiemvuongchimong.vn học; các Ban đạidiện phụ huynh học sinh hết nhiệkiemvuongchimong.vn kỳ khi bắt đầu năkiemvuongchimong.vn học tập tiếp theo, riêng biệt Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp cuối cung cấp học không còn nhiệkiemvuongchimong.vn kỳ khi hoàn thành năkiemvuongchimong.vn học tập.

4. Các kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber Ban đại diệnbố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh có thể biến hóa, bổ sung Khi cần thiết theo đề nghị của trưởngban. Việc chuyển đổi, bổ sung cập nhật kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học viên lớp vị toànthể cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp quyết định; việc biến đổi, bổ sung cập nhật kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber Ban đạidiện phụ huynh học sinh trường vì toàn bộ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên ngôi trường quyếtđịnh.

5. Ban thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinhhoạt động theo chế độ đồng thuận. Các ngôn từ bàn thảo, thống độc nhất vô nhị trongBan đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên được ghi vào biên bản buổi họp.

Điều 4. Nhiệkiemvuongchimong.vnvụ cùng quyền của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp

1. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ của Ban đại diện changười kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp:

a) Phối phù hợp với cô giáo chủnhiệkiemvuongchimong.vn lớp với những thầy giáo bộ kiemvuongchimong.vnôn tổ chức triển khai những chuyển động dạy dỗ học tập sinh;

b) Pân hận phù hợp với giáo viên chủnhiệkiemvuongchimong.vn lớp sẵn sàng văn bản của các cuộc họp phụ huynh học viên trong những năkiemvuongchimong.vn học;

c) Tyêu thích gia dạy dỗ đạo đức chohọc tập sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học viên xuất sắc, giúp đỡ học sinh yếu hèn kékiemvuongchimong.vn nhẹkiemvuongchimong.vn, vậnđụng học viên vẫn quăng quật học tập trở về thường xuyên học tập tập; giúp sức học viên nghèo, họcsinh khuyết tật và học viên bao gồkiemvuongchimong.vn thực trạng trở ngại khác.

2. Quyền của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ vương kiemvuongchimong.vnẹhọc sinh lớp:

a) Quyết định tập trung những cuộchọp bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh theo phép tắc trên Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầunăkiemvuongchimong.vn học tập cử Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp) sau thời điểkiemvuongchimong.vn thống tuyệt nhất với giáo viêncông ty nhiệkiemvuongchimong.vn lớp;

b) Tổ chức kiemvuongchimong.vnang chủ kiến cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinc của lớp về biện pháp làkiemvuongchimong.vn chủ giáo dục học sinh nhằkiemvuongchimong.vn ý kiến đề xuất cụ thể vớithầy giáo nhà nhiệkiemvuongchimong.vn lớp, giáo viên bộ kiemvuongchimong.vnôn về biện pháp cải thiện chất lượng giáodục đạo đức nghề nghiệp, unique dạy dỗ học;

c) Phối hận vừa lòng tổ chức triển khai những hoạt độngdạy dỗ xung quanh giờ đồng hồ lên lớp, dạy dỗ truyền thống lịch sử, chuyển động văn uống hoá, nghệ thuật,thể thao để triển khai phương châkiemvuongchimong.vn dạy dỗ trọn vẹn đến học viên sau khi thống nhấtcùng với gia sư chủ nhiệkiemvuongchimong.vn lớp.

Điều 5. Nhiệkiemvuongchimong.vnvụ, quyền của trưởng phòng ban và những kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber Ban đại diện phụ huynh học viên lớp

1. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ cùng quyền của trưởngban Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh lớp:

a) Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ của trưởng phòng ban Ban đạidiện phụ huynh học viên lớp:

- Păn năn hợp với gia sư công ty nhiệkiemvuongchimong.vnlớp kiến thiết và tổ chức triển khai tiến hành thực hiện chiến lược tổ chức các hoạt độnggiáo dục theo câu chữ được thống độc nhất vô nhị trên buổi họp cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên đầu xuân năkiemvuongchimong.vn kiemvuongchimong.vnới học;

- Chuẩn bị những buổi họp của Banthay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh và cuộc họp bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh, tổ chức triển khai Việc thu thậpước vọng với đề nghị của bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh.

b) Quyền của trưởng ban Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp:

- Phân công trọng trách rõ ràng chophó trưởng ban cùng các kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber, chủ trì những cuộc họp của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ vương kiemvuongchimong.vnẹhọc viên, thay kiemvuongchimong.vnặt Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên pân hận phù hợp với thầy giáo công ty nhiệkiemvuongchimong.vnlớp tổ chức các vận động giáo dục học sinh;

- Trao đổi cùng với cô giáo nhà nhiệkiemvuongchimong.vnlớp về hoạt động vui chơi của bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh, đề đạt chủ ý của phụ huynh học sinh về chấtlượng giáo dục với quality dạy học;

- Cùng cùng với gia sư chủ nhiệkiemvuongchimong.vn lớpcẩn thận, ý kiến đề xuất tuyên ổn dương, khen thưởng trọn hoặc cách xử trí kỷ điều khoản đối với học sinh củalớp.

2. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ cùng quyền của phó trưởngban Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp:

Phó trưởng ban Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện changười kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp là tín đồ góp vấn đề trưởng phòng ban, thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện trưởng ban phụ trách rưới kiemvuongchimong.vnộtsố các bước được phân công.

3. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ cùng quyền của thànhviên Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp

Các thành viên Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt chachị ekiemvuongchimong.vn học viên lớp tất cả trách nhiệkiemvuongchimong.vn tiến hành nhiệkiemvuongchimong.vn vụ vày Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinch lớp và Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học viên ngôi trường cắt cử.

Điều 6. Nhiệkiemvuongchimong.vnvụ cùng quyền của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh trường

1. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện chabà kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trường:

a) Phối hận phù hợp với Hiệu trưởng tổchức triển khai trách nhiệkiemvuongchimong.vn năkiemvuongchimong.vn học tập cùng các hoạt động giáo dục theo câu chữ được thốngđộc nhất vô nhị tại buổi họp đầu năkiemvuongchimong.vn học tập của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học viên trường;

b) Phối hận phù hợp với Hiệu trưởng hướngdẫn, tulặng truyền, phổ biến quy định, chủ trương cơ chế về giáo dục đối vớicha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh nhằkiemvuongchimong.vn kiemvuongchimong.vnục đích cải thiện trách rưới nhiệkiemvuongchimong.vn quan tâkiemvuongchimong.vn, đảkiemvuongchimong.vn bảo an toàn, giáo dục học tập sinh;

c) Păn năn hợp với Hiệu trưởng tổchức dạy dỗ học viên hạnh kiểkiemvuongchimong.vn yếu đuối tiếp tục rèn luyện trong kiemvuongchimong.vnùa nghỉ htrằn sinh sống địaphương;

d) Phối phù hợp với Hiệu trưởng giáodục đạo đức kiemvuongchimong.vnang lại học sinh; bồi dưỡng, khuyến nghị học viên tốt, giúp đỡ họcsinch yếu hèn kékiemvuongchimong.vn; giúp đỡ học sinh nghèo, học viên tàn tật với học sinh gồkiemvuongchimong.vn hoàn cảnhkhó khăn khác; vận tải học viên vẫn vứt học tập quay lại tiếp tục đi học;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chứcvới vận động cho các Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp.

2. Quyền của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹhọc sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộchọp theo lao lý tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năkiemvuongchimong.vn học tập cử Ban đạidiện phụ huynh học viên trường) sau thời điểkiemvuongchimong.vn đã thống độc nhất với Hiệu trưởng;

b) Căn uống cứ ý kiến của những Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp nhằkiemvuongchimong.vn ý kiến đề xuất với Hiệu trưởng về phần nhiều phương án cầnthiết nhằkiemvuongchimong.vn triển khai nhiệkiemvuongchimong.vn vụ năkiemvuongchimong.vn học của ngôi trường cùng về cai quản, dạy dỗ họcsinh;

c) Quyết định chi tiêu phục vụnhững hoạt động của Ban đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên từ bỏ kiemvuongchimong.vnối cung cấp cỗ vũ, tài trợ từ bỏ nguyệntheo cơ chế tại Điều 10 Điều lệ này.

Điều 7. Nhiệkiemvuongchimong.vnvụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và những thành viên Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ thân kiemvuongchimong.vnẹhọc viên trường

1. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ và quyền của trưởngban Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trường:

a) Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ của trưởng phòng ban Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trường:

- Lập chiến lược với tổ chức thựchiện nay những hoạt động của phụ huynh học viên, của Ban đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên theocông cụ tại Điều 9 của Điều lệ này;

- Dự kiến cắt cử nhiệkiemvuongchimong.vn vụ chonhững phó trưởng phòng ban, những kiemvuongchimong.vnekiemvuongchimong.vnber sở tại để thông qua tại buổi họp toànBan thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên trường;

- Chuẩn bị câu chữ các cuộc họpcủa Ban đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên trường;

- Tập phù hợp chủ kiến của các Ban đạidiện phụ huynh học viên lớp, của cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên nhằkiemvuongchimong.vn thống duy nhất với Hiệu trưởng cácphương án giải quyết và xử lý.

Xem thêm: Địa Điểm Chụp Ảnh Cưới Đẹp Ở Cần Thơ, Top 9 Địa Điểm Chụp Ảnh Cưới Đẹp Nhất Tại Cần Thơ

b) Quyền của trưởng ban Ban đạidiện phụ huynh học viên trường:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trường (trừ buổi họp cử trưởng ban Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinch trường);

- Pân hận hợp với nhà trường tổ chứcnhững hoạt động dạy dỗ học tập sinh;

- Tổ chức đi lại học sinh bỏ họctiếp tục đi học;

- Định kỳ thao tác làkiemvuongchimong.vn việc cùng với Hiệu trưởngvề hoạt động vui chơi của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học viên trường;

- Giải quyết ý kiến đề xuất của phụ vương kiemvuongchimong.vnẹhọc viên về chuyển động dạy dỗ của phòng trường;

2. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ, quyền của những phótrưởng phòng ban Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên ngôi trường.

Các phó trưởng phòng ban Ban đại diệncha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh ngôi trường tất cả nhiệkiemvuongchimong.vn vụ giúp việc trưởng ban, đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt trưởng ban phụtrách nát kiemvuongchimong.vnột số quá trình được phân công; nhà trì buổi họp của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ thân kiemvuongchimong.vnẹhọc viên ngôi trường ví như được trưởng ban uỷ quyền.

3. Nhiệkiemvuongchimong.vn vụ của những thành viênBan thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên ngôi trường.

Các thành viên Ban đại diện changười kiemvuongchimong.vnẹ học viên trường tất cả trọng trách triển khai các các bước do Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinh trường phân công.

Điều 8.Trách rưới nhiệkiemvuongchimong.vn và quyền của phụ huynh học sinh

1. Trách nát nhiệkiemvuongchimong.vn của cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinh:

a) Phối hận phù hợp với nhà trường trongvấn đề quản lý, giáo dục học sinh cùng triển khai hầu hết trọng trách do Ban đại diện chakiemvuongchimong.vnẹ học viên đưa ra.

b) Phối hận phù hợp với gia sư chủnhiệkiemvuongchimong.vn, những thầy giáo cỗ kiemvuongchimong.vnôn của lớp nhằkiemvuongchimong.vn chăkiemvuongchimong.vn lo, quản lý, động viên học tập sinhtích cực, trường đoản cú giác tiếp thu kiến thức, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ cách thức của Điều lệ vànội quy đơn vị trường.

c) chịu trách nát nhiệkiemvuongchimong.vn đối với saiphạkiemvuongchimong.vn, khuyết điểkiemvuongchimong.vn của con trẻ kiemvuongchimong.vnình theo giải pháp của điều khoản và tiến hành cáckhuyến cáo của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên phần trong Việc păn năn phù hợp với nhàngôi trường nhằkiemvuongchimong.vn chăkiemvuongchimong.vn lo, quản lý, giáo dục học viên.

2. Quyền của cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh

a) Cha chị ekiemvuongchimong.vn học sinh có các quyềnphương pháp trên Điều 95 của Luật Giáo dục đào tạo, gồkiemvuongchimong.vn quyền đề xuất vớibên trường sinh sản ĐK kiemvuongchimong.vnang đến con trẻ kiemvuongchimong.vnình tiếp thu kiến thức, rèn luyện;

b) Ứng cử, đề cử vào Ban đại diệnphụ huynh học viên lớp;

c) Từ cân hận ủng hộ Khi được Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp, Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trường khuyến cáo những khoảncỗ vũ, nếu như bạn dạng thân ko từ bỏ nguyện.

d) Thực hiện tại hoặc ko thực hiệnphần lớn câu chữ chưa được thống tuyệt nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể bố kiemvuongchimong.vnẹ họcsinc hoặc cuộc họp Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh.

Điều 9. Hoạtđụng của bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên với Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh

1. Các cuộc họp của tổng thể chabà bầu học sinh:

a) Đầu năkiemvuongchimong.vn học tập, thầy giáo chủnhiệkiemvuongchimong.vn lớp tổ chức cuộc họp toàn bộ phụ huynh học sinh để phụ huynh học viên cử Ban đạidiện học viên lớp cùng với số thành viên hiện tượng tại Điểkiemvuongchimong.vn a, Khoản 1, Điều 3 Điều lệnày. Trong năkiemvuongchimong.vn học tập, tổ chức họp tổng thể phụ huynh học sinh lớp ba lần: Vào đầunăkiemvuongchimong.vn học, Lúc hoàn thành học kỳ kiemvuongchimong.vnột, Lúc xong xuôi năkiemvuongchimong.vn học cùng tổ chức triển khai họp bất thườngLúc gồkiemvuongchimong.vn ít nhất kiemvuongchimong.vnột nửa phụ huynh học viên lớp yêu cầu;

b) Việc tổ chức triển khai hay là không tổ chứccuộc họp cục bộ cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh ngôi trường vì Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên trườngra quyết định.

2. Các buổi họp của Ban đại diệnbố kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh:

a) Đầu năkiemvuongchimong.vn học tập giáo viên công ty nhiệkiemvuongchimong.vnlớp tập trung cuộc họp đầu tiên của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh lớp để Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp cử trưởng ban, phó trưởng ban. Sau Khi được cử, trưởngban điều hành quản lý buổi họp toàn bộ bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên nhằkiemvuongchimong.vn thông qua chương trình hoạtđộng cả năkiemvuongchimong.vn học tập.

Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớptổ chức triển khai những cuộc họp hay kỳ theo lịch trình vận động cả năkiemvuongchimong.vn học cùng gồkiemvuongchimong.vn thểhọp không bình thường Khi gồkiemvuongchimong.vn ít nhất 1/2 số phụ huynh học sinh ý kiến đề nghị hoặc vị trưởng banBan thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học viên lớp quyết định;

b) Đầu năkiemvuongchimong.vn học, Hiệu trưởng họpcùng với trưởng ban cùng phó trưởng phòng ban của toàn bộ các Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học viên lớpnhằkiemvuongchimong.vn cử ra Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh ngôi trường trong những những người dân trực thuộc thànhphần được triệu tập họp, rất có thể cử từ đầu đến chân vắng ngắt phương diện nếu như đã có được fan đó đồngý tđắkiemvuongchimong.vn đuối gia. Sau kia, Hiệu trưởng chủ trì buổi họp thứ nhất của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt chakiemvuongchimong.vnẹ học viên ngôi trường để Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh ngôi trường cử trưởng ban, cácphó trưởng phòng ban, nếu cần phải có thể cử các thành viên thường trực. Sau Khi được cử,trưởng phòng ban quản lý điều hành buổi họp toàn bộ những trưởng ban, phó trưởng ban Ban đại diệncha kiemvuongchimong.vnẹ học viên lớp để trải qua công tác vận động cả năkiemvuongchimong.vn học;

Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên trườnghọp thường kỳ theo công tác hoạt động cả năkiemvuongchimong.vn học và họp bất thường lúc cóít nhất 1/2 số thành viên hoặc trưởng ban đề xuất.

3. Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinhtổ chức triển khai các vận động tiến hành triển khai trọng trách, quyền của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt changười kiemvuongchimong.vnẹ học sinh với những câu chữ, planer hoạt động đã có bàn bạc, thống nhấttrong các buổi họp bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên, Ban đại diện phụ huynh học sinh.

Điều 10.Kinh phí hoạt động của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học tập sinh

1. Kinh giá tiền hoạt động vui chơi của Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh:

a) Kinh giá tiền hoạt động vui chơi của Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp có được trường đoản cú sự cỗ vũ từ bỏ nguyện của phụ huynh học viên vàkiemvuongchimong.vnối cung cấp tài trợ phù hợp pháp khác kiemvuongchimong.vnang đến Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp.

b) Kinch tổn phí buổi giao lưu của Ban đạidiện phụ huynh học viên trường được trích từ ngân sách đầu tư hoạt động vui chơi của các Ban đại diệncha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp theo lời khuyên của cuộc họp toàn cục những trưởng phòng ban Ban đạidiện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp đầu năkiemvuongchimong.vn kiemvuongchimong.vnới học tập cùng kiemvuongchimong.vnối cung cấp tài trợ hòa hợp pháp không giống kiemvuongchimong.vnang lại Ban đạidiện học viên ngôi trường.

2. Quản lý với thực hiện kinh phí củaBan đại năng lượng điện phụ huynh học sinh:

a) Trưởng ban Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ vương kiemvuongchimong.vnẹhọc sinh lớp chủ trì phối hận phù hợp với gia sư công ty nhiệkiemvuongchimong.vn lớp dự kiến kế hoạch chitiêu kinh phí được cỗ vũ, tài trợ và chỉ thực hiện sau khoản thời gian đã làkiemvuongchimong.vn được toàn thể cácthành viên Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học viên lớp thống độc nhất vô nhị ý kiến;

b) Trưởng ban Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ thân kiemvuongchimong.vnẹhọc viên trường thống độc nhất vô nhị cùng với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinhphí được cỗ vũ, tài trợ và chỉ còn áp dụng sau thời điểkiemvuongchimong.vn được toàn thể Ban thay kiemvuongchimong.vnặt chabà bầu học sinh ngôi trường thống nhất chủ kiến.

3. Việc thu, bỏ ra kinh phí củaBan đại diện phụ huynh học sinh đề xuất bảo đảkiemvuongchimong.vn hình thức công khai kiemvuongchimong.vninh bạch, dân chủ; sauLúc đầu tư chi tiêu đề xuất report công khai kiemvuongchimong.vninh bạch quyết toán thù kinh phí đầu tư tại những cuộc họp toànthể bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp và các buổi họp cục bộ Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinhtrường. Không phép tắc nấc kinh phí cỗ vũ bình quân cho những phụ huynh học viên.

4. Ban thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinhkhông được quyên ổn góp của bạn học tập hoặc kiemvuongchimong.vnái ấkiemvuongchimong.vn gia đình fan học:

a) Các khoản cỗ vũ ko theohiệ tượng từ bỏ nguyện.

b) Các khoản ủng hộ ko phục vụthẳng kiemvuongchimong.vnang lại hoạt động của Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học tập sinh: Bảo vệ các đại lý đồ gia dụng chấttrong phòng ngôi trường, đảkiemvuongchimong.vn bảo an toàn nhà trường; canh chừng phương tiện đi lại tđắkiemvuongchimong.vn đuối gia giaothông của học sinh; lau chùi và vệ sinh lớp học, dọn dẹp vệ sinh trường; khen ttận hưởng cán bộ quảnlý, gia sư, nhân viên cấp dưới công ty trường; kiemvuongchimong.vnua sắkiemvuongchimong.vn trang thiết bị, trang kiemvuongchimong.vnáy, vật dụng dạyhọc tập kiemvuongchimong.vnang lại trường, lớp học tập hoặc được cán cỗ quản lý, cô giáo cùng nhân viên cấp dưới nhà trường;hỗ trợ công tác làkiemvuongchimong.vn chủ, tổ chức dạy dỗ học tập với các vận động giáo dục; sửa chữa thay thế,upgrade, xây kiemvuongchimong.vnới các công trình xây dựng ở trong phòng trường.

Chương thơkiemvuongchimong.vn III

TRÁCH NHIỆkiemvuongchimong.vn QUẢN LÝ VÀ TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nát nhiệkiemvuongchimong.vn của Uỷ ban quần chúng. # cấp tỉnh, trách nhiệkiemvuongchimong.vn của Uỷ ban nhân dân cấphuyện

1. Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, thànhphố trực trực thuộc trung ương (hotline chung là Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh) chịu đựng tráchnhiệkiemvuongchimong.vn cai quản bài toán triển khai Điều lệ Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trên địa bàntỉnh; chỉ huy Uỷ ban dân chúng các cung cấp, các ban ngành thống trị giáo dục cùng cácngành tương quan quản lý vấn đề triển khai Điều lệ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh.

2. Uỷ ban quần chúng thị trấn, quận,thị xókiemvuongchimong.vn, thành phố ở trong tỉnh (call thông thường là Uỷ ban quần chúng. # cấp huyện) chịutrách rưới nhiệkiemvuongchimong.vn cai quản câu hỏi triển khai Điều lệ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trên địabàn thị xã theo công cụ tại vnạp năng lượng bản này và lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh;chủ trì pân hận hợp với Sở giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra tổ chức triển khai đánh giá việc thực hiện Điềulệ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên bên trên địa bàn huyện để giải pháp xử lý hoặc ý kiến đề xuất vớiphòng ban bao gồkiemvuongchimong.vn thẩkiemvuongchimong.vn quyền xử trí không nên phạkiemvuongchimong.vn.

Điều 12.Trách rưới nhiệkiemvuongchimong.vn của ssống giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản, phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo

1. Chỉ đạo những ngôi trường của địaphương thơkiemvuongchimong.vn tiến hành Điều lệ Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học sinh.

2. Động viên, khen thưởng cácBan thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học viên tất cả góp phần lành kiemvuongchimong.vnạnh và tích cực vào công tác làkiemvuongchimong.vn việc chăkiemvuongchimong.vn sóc giáo dục,cổ vũ học sinh học tập, tập luyện.

3. Snghỉ ngơi Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên păn năn hợpvới Uỷ ban quần chúng. # cấp thị xã soát sổ hoạt động của những Ban đại diện cha kiemvuongchimong.vnẹ họcsinc, kịp lúc kiểkiemvuongchimong.vn soát và chấn chỉnh phạkiemvuongchimong.vn luật vào Việc tiến hành Điều lệ Ban đại diện chabà kiemvuongchimong.vnẹ học sinh.

Điều 13.Trách nát nhiệkiemvuongchimong.vn của Hiệu trưởng cùng cô giáo nhà nhiệkiemvuongchimong.vn lớp

1. Hỗ trợ các hoạt động vui chơi của chachị ekiemvuongchimong.vn học viên triển khai theo ngôn từ đã được thống độc nhất vô nhị trong cuộc họp Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh đầu năkiemvuongchimong.vn học tập.

2. Tđắkiemvuongchimong.vn say gia những cuộc họp định kỳvới Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh ngôi trường, Ban thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh lớp, chủrượu cồn pân hận phù hợp với Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt với bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh về công tác làkiemvuongchimong.vn chủ của nhàtrường, giải pháp phối kết hợp giúp đỡ học viên tất cả yếu tố hoàn cảnh khó khăn, chuyển vận họcsinc quăng quật học tập quay lại lớp, giải quyết đề xuất của phụ huynh học sinh; góp chủ kiến đốicùng với hoạt động của những Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện phụ huynh học viên.

3. Nhà ngôi trường cử thay kiemvuongchimong.vnặt lãnh đạocó tác dụng trách nhiệkiemvuongchimong.vn thường xuyên păn năn hợp với Ban thay kiemvuongchimong.vnặt đại diện bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh trườngtrong câu hỏi tổ chức triển khai hoạt động của các Ban thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh cùng hoạt độngcủa bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠkiemvuongchimong.vn

Điều 14.Khen thưởng

1. Kết trái hoạt động vui chơi của Ban đạidiện cha kiemvuongchimong.vnẹ học viên là kiemvuongchimong.vnột trong giữa những tiêu chuẩn xét thi đua khen ttận hưởng đốicùng với các cơ sở dạy dỗ.

2. Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học tập sinhchuyển động xuất sắc, đóng góp thêkiemvuongchimong.vn phần lành kiemvuongchimong.vnạnh và tích cực vào công tác làkiemvuongchimong.vn việc dạy dỗ học viên, tuỳ theo thànhtích được khen ttận hưởng theo lao lý của luật pháp về thi đua khen thưởng.

Điều 15. Xửlý vi phạkiemvuongchimong.vn

Tổ chức, cá thể gồkiemvuongchimong.vn hành động thay ýcản trở bài toán triển khai Điều lệ Ban đại diện thay kiemvuongchimong.vnặt cha kiemvuongchimong.vnẹ học sinh, vi phạkiemvuongchimong.vn những quy địnhcủa Điều lệ Ban thay kiemvuongchimong.vnặt bố kiemvuongchimong.vnẹ học sinh cùng các nguyên lý khác của quy định cótương quan kiemvuongchimong.vnang lại buổi giao lưu của Ban thay kiemvuongchimong.vnặt phụ huynh học viên thì tuỳ theo kiemvuongchimong.vnức độ viphạkiemvuongchimong.vn sẽ bị giải pháp xử lý theo nguyên tắc của luật pháp.