Cách gỡ bỏ hoàn toàn visual studio 2015

Ý loài kiến bình luận sẽ được gửi đến kiemvuongchimong.vn: Bằng phương pháp nhấn nút gửi, ý kiến đánh giá của bạn sẽ được thực hiện nhằm nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của kiemvuongchimong.vn. Chính sách về quyền riêng tứ.

You watching: Cách gỡ bỏ hoàn toàn visual studio 2015


Trong nội dung bài viết này

This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.


Note

This topic applies lớn Visual Studio on Windows. For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.


Tip

If you"re having trouble with your instance of Visual Studio, try the Repair tool. For more information, see Repair Visual Studio.

If you want khổng lồ change the location for some of your Visual Studio files, it"s possible to vì chưng so without uninstalling your current instance. For more information, see Select the installation locations in Visual Studio.

For general troubleshooting tips, see Troubleshoot Visual Studio installation & nâng cấp issues.


Find the Visual Studio Installer on your computer.

For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start and scroll lớn the letter V, where it"s listed as Visual Studio Installer.

*


Note

On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the kiemvuongchimong.vn Visual Studio Installer. Alternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:Program Files (x86)kiemvuongchimong.vn Visual StudioInstallervs_installer.exe


In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, & then choose Uninstall.

*

Click OK khổng lồ confirm your choice.

If you change your mind later và want to lớn reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, and then select Install from the selection screen.

Uninstall Visual Studio Installer

To completely remove all installations of Visual Studio 2017 và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps và Features.

See more: Bác Hồ Và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ Tịch Hồ Chí Minh Sử Dụng Người Tài Làm Tướng

In Windows 10 or later, type Apps và Features in the "Type here to lớn search" box.Find kiemvuongchimong.vn Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).Choose Uninstall.Then, find kiemvuongchimong.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

In the Windows Start menu, you can tìm kiếm for "installer".

*


Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86)kiemvuongchimong.vn Visual StudioInstallervs_installer.exe


You might have to update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, và then choose Uninstall.

*

Clichồng OK to lớn confirm your choice.

*

If you change your mind later and want to lớn reinstall Visual Studio 2019 or 2022, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want khổng lồ install, và then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove all installations of Visual Studio 2019, Visual Studio 2022, và the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10 or later, type Apps & Features in the "Type here to lớn search" box.Find Visual Studio 2019 or Visual Studio 2022.Choose Uninstall.Then, find kiemvuongchimong.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Remove sầu all files

If you experience a catastrophic error & can"t uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. For more information about how to lớn remove all Visual Studio installation files & product information completely, see the Remove sầu Visual Studio page.

See more: Nguyễn Ánh Cõng Rắn Cắn Gà Nhà ” Của Nguyễn Ánh, Vua Gia Long, Chuyện Cõng Rắn Cắn Gà Nhà

Get support

Sometimes, things can go wrong. If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation và upgrade issues for step-by-step guidance.

Here are a few more support options:

See also

Phản hồi


Gửi cùng coi chủ kiến đánh giá dành cho


Sản phđộ ẩm này Trang này
Xem tất cả chủ ý phản hồi về trang
Chủ đề
SángTốiĐộ tương bội phản cao
© kiemvuongchimong.vn 2021

Trong bài viết này


Chủ đề
SángTốiĐộ tương làm phản cao
© kiemvuongchimong.vn 2021