Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

HomeTin Tức Hướng dẫn giải pháp có tác dụng report giao dịch liên kết – Kê knhì thông tin

Các bên gồm giao dịch liên kết phải tiến hành kê khai khi hai bên có quan liêu hệ liên kết thực hiện các giao dịch Lúc nộp hồ sơ quyết tân oán thuế thu nhập doanh nghiệp, bảng knhị cácgiao dịch liên kết thực hiện theo quy định tại nghị định 20/2017/NĐ-CP.. Kế tân oán IACTP Hà Nội xin phân chia sẻ đưa ra tiết phương pháp làm report giao dịch liên kết vào bài xích sau đây.

You watching: Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

*

Các bước làm báo cáo giao dịch liên kết với những bước đơn giản

Các bước làm report giao dịch liên kết hiện hành.

Đ.1. Trường hợp người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá bán giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.. với đã kê khai đánh dấu (x) vào cột 3 tại chiếc a hoặc mẫu c chỉ tiêu miễn lập Hồ sơ xác định giá chỉ giao dịch liên kết của Mục II Mẫu số 01 tất nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.. thực hiện kê knhì mục này như sau:

Cột (3), (7) cùng (12): Kê knhì như hướng dẫn tại phần Đ.2 Phụ lục dưới đây.Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10) cùng (11): Người nộp thuế để trống ko kê khai.

Đối với trường hợp người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá bán giao dịch liên kết (báo cáo đến doanh nghiệp gồm giao dịch liên kết) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường, tổng giá trị tất cả những giao dịch liên kết tạo ra vào kỳ tính thuế làm căn cứ xác định điều kiện được miễn trừ được tính bằng (=) tổng giá chỉ trị tại Cột (3) cộng (+) Cột (7) của cái chỉ tiêu “Tổng giá trị giao dịch gây ra từ hoạt động liên kết”.

Đ.2. Người nộp thuế ko thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá chỉ giao dịch liên kết tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường kê knhị như sau:

*

Hướng dẫn kê knhì công bố xác định giá giao dịch liên kếttrong mẫu số 01 tất nhiên Nghị định đôi mươi năm 2017 của Chính phủ, doanh nghiệp thuộc trường hợp miễn lập hồ sơ thì thực hiện các bước làm cho report giao dịch liên kết như sau:

– Chỉ tiêu “Tổng giá chỉ trị giao dịch gây ra từ hoạt động ghê doanh”:

Cột (3): Ghi tổng giá trị doanh thu bán ra cho các mặt liên kết với những mặt độc lập, bao gồm: Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ, lợi nhuận hoạt động tài chủ yếu cùng thu nhập không giống (ko bao gồm những khoản thu hộ).Cột (7): Ghi tổng giá trị chi phí phải trả cho những bên liên kết với những bên độc lập, bao gồm: giá cả sản phẩm & hàng hóa với dịch vụ sở hữu vào, ngân sách tài chủ yếu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp với ngân sách khác (không bao gồm những khoản bỏ ra hộ).Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12) và (13): Để trống không phải kê knhị.

– Chỉ tiêu “Tổng giá bán trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết”:

Cột (3), (4), (7) và (8): Ghi tổng giá trị tại các ô tương ứng với từng chỉ tiêu Hàng hóa cộng (+) Dịch vụ.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa”:

Cột (3), (4), (7) cùng (8): Ghi tổng giá bán trị tại những ô tương ứng với các chỉ tiêu Hàng hóa có mặt tài sản cố định cộng (+) Hàng hóa ko có mặt tài sản cố định.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa sinh ra tài sản cố định” và các mẫu bỏ ra tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

Cột (3) và (7): Ghi tổng giá trị phát sinh từ mua hoặc chào bán tài sản cố định của người nộp thuế với các mặt liên kết theo giá bán trị tại sổ kế toán.Cột (4) và (8): Ghi tổng giá bán trị phát sinh từ mua hoặc buôn bán tài sản cố định với những mặt liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá bán tương ứng tại Cột (6) cùng (10).

– Chỉ tiêu “Hàng hóa không sinh ra tài sản cố định” với những dòng chi tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

Cột (3) cùng (7): Ghi tổng giá chỉ trị phát sinh từ sở hữu hoặc bán hàng hóa ko phải là tài sản cố định của người nộp thuế với những mặt liên kết theo giá chỉ trị tại sổ kế toán thù.Cột (4) với (8): Ghi tổng giá chỉ trị gây ra từ tải hoặc bán sản phẩm hóa ko phải là tài sản cố định của người nộp thuế với những mặt liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá chỉ tương ứng tại Cột (6) với (10).

See more: Các Tướng Hay Trong Liên Minh Huyền Thoại, Sắp Xếp Tướng

– Chỉ tiêu “Dịch vụ”:

Cột (3), (4), (7) với (8): Ghi tổng giá bán trị tại những ô tương ứng với các chỉ tiêu “Nghiên cứu, phạt triển” cộng (+) “Quảng cáo, tiếp thị” cộng (+) “Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo” cộng (+) “Hoạt động tài chính” cộng (+) “Dịch vụ khác”.– Các chỉ tiêu “Nghiên cứu, vạc triển”; “Quảng cáo, tiếp thị”; “Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo”; “Hoạt động tài chủ yếu cùng Dịch vụ khác”, cùng bỏ ra tiết theo từng “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:Cột (3) với (7): Ghi tổng giá trị từng loại dịch vụ tạo ra từ giao dịch với những mặt liên kết được ghi nhận theo giá bán trị ghi tại sổ kế toán.Cột (4) và (8): Ghi tổng giá chỉ trị từng loại dịch vụ tạo nên từ giao dịch với những mặt liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá chỉ tương ứng tại Cột (6) và Cột (10).

– Cột (6) cùng (10): Ghi tương ứng với từng chỉ tiêu theo từng bên liên kết ký kết hiệu viết tắt thương hiệu phương pháp xác định giá chỉ của giao dịch liên kết cấu thành giá chỉ trị bán ra cho bên liên kết và giá chỉ trị sở hữu vào từ mặt liên kết của người nộp thuế xác định theo Hồ sơ xác định giá bán giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường. cùng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 41/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

P1.1: Phương pháp đối chiếu giá bán giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập (phương pháp so sánh giá bán giao dịch độc lập).P1.2: Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập của những sản phẩm được niêm yết giá bán công khai bên trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ vào nước với quốc tế.P2.1: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi gộp bên trên lệch giá (phương pháp giá bán lại).P2.2: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi gộp trên giá chỉ vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi).P2.3: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi nhuận thuần.P3: Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết.

Ví dụ một trường hợp làm báo cáo giao dịch liên kếttại cột (6) và cột (10)

+ Mua trang thiết bị từ bên liên kết A trên cơ sở phương pháp so sánh giá bán giao dịch độc lập, tại dòng chỉ tiêu Hàng hóa hình thành tài sản cố định từ bên liên kết A Cột (10): Ghi P1.1.

+ Thu phí dịch vụ quản lý cung cấp đến bên liên kết B bên trên cơ sở phương pháp giá chỉ vốn cộng lãi, tại loại chỉ tiêu Quản lý kinh doanh với tư vấn, đào tạo mang lại bên liên kết B Cột (6): Ghi P2.2.

– Cột (5) với (9): Ghi tổng giá chỉ trị được xác định theo công thức tính tại Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường.

– Cột (11): Ghi lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá giao dịch độc lập.

– Cột (12): Ghi lần lượt tổng giá chỉ trị thu hộ, tổng giá trị chi hộ, tổng giá bán trị doanh thu phân bổ cho cơ sở thường trú, tổng giá chỉ trị ngân sách phân bổ đến cơ sở thường trú phát sinh vào kỳ tính thuế.

See more: 199+ Biệt Hiệu Hay Cho Người Yêu, Nóc Nhà, Crush Nữ, Biệt Danh Cho Người Yêu, Nóc Nhà, Crush Nữ

– Cột (13): Ghi theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. tương ứng với từng giao dịch thuộc phạm vi APA cùng để trống các ô tương ứng với các chiếc chỉ tiêu ghi số liệu tổng giá bán trị.