CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU THEO THÔNG TƯ 200

I. Công thức tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu

Các giá trị này Hải quan đã tính sẵn trên tờ khai Hải quan, các bạn kế toán chỉ cần căn cứ vào tờ khai HQ để hạch toán số tiền tương ứng. Các bạn đọc thêm phần này để bổ sung kiến thức:

– Tính trị giá lô hàng nhập khẩu = số lượng * đơn giá tính bằng USD * tỷ giá tại thời điểm nhập khẩu.

Bạn đang xem: Cách hạch toán hàng nhập khẩu theo thông tư 200

– Cách tính thuế nhập khẩu = Trị giá lô hàng NK * % thuế NK (% thuế nhập khẩu có thể 0%, 5%, 10%, 15%,20%…) tùy thuộc vào từng mặt hàng cụ thể.

– Cách tính thuế TTĐB = (Trị giá lô hàng nhập khẩu + Thuế NK) * Thuế suất thuế TTĐB.

Xem thêm: Sơ Đồ Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng : Học Phí, Điểm Chuẩn 2021

– Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Trị giá mua hàng NK + Thuế NK + Thuế TTĐB nếu có) * % thuế suất thuế GTGT ( thuế suất thuế GTGT có 4 loại ( Không chịu thuế, 0%, 5%, 10% ).

*

II. Quy trình mua hàng hoá nhập khẩu

Căn cứ vào tờ khai Hải quan, kế toán hạch toán các bút toán trong quy trình mua hàng nhập khẩu như sau:

1. Phản ánh giá mua hàng nhập khẩu

Nợ TK 1561: trị giá lô hàng nhập khẩu bằng VNĐ

Có TK 331:

2. Phản ánh thuế nhập khẩu (thuế NK)

Nợ TK 1562: coi như khoản thuế này tính vào chi phí mua hàng NK

Có TK 3333: thuế NK

3. Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) (nếu có)

Không phải hàng hoá nào cũng phải chịu loại thuế này, loại thuế này chỉ đánh vào những mặt hàng mà không khuyến khích con người sử dụng nó mà thôi. Ví dụ: ruợu, bia, thuốc lá,…

Cách hạch toán:

Nợ TK 1562: coi như khoản thuế này tính vào chi phí mua hàng NK

Có TK 3332: thuế TTĐB

4. Nộp tiền thuế TTĐB, thuế NK và khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

a, Hạch toán nộp tiền thuế NK:

Nợ TK 3333:

Có TK 111, 112:

b, Hạch toán nộp tiền thuế TTĐB:

Nợ TK 3332:

Có TK 111, 112:

c, Hạch toán khấu trừ thuế GTGT hàng NK:

Nợ TK 1331:

Có TK 33312:

Lưu ý: Khi DN nộp đầy đủ tiền thuế NK và tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì mới được khấu trừ tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.

III. Ví dụ về quy trình mua hàng nhập khẩu

Yêu cầu: Tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ liên quan đến lô hàng nhập khẩu trên. Biết tỷ giá bình quân liên Ngân hàng tại thời điểm giao dịch mua bán là 20.820 đ/USD.

ĐÁP ÁN:

1. Áp dụng các công thức tính ở trên, ta có:

– Trị giá lô hàng NK = 200*60*20.820 = 249.840.000

– Thuế NK = 249.840.000*15% = 37.476.000

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (249.840.000+37.476.000)*10%= 28.731.600

(Các giá trị này đã ghi sẵn trên tờ khai Hải quan)

2. Định khoản:

a. Phản ánh giá trị lô hàng:

Nợ TK 1561: 249.840.000

Có TK 331: 249.840.000

b. Phản ánh thuế NK phải nộp:

Nợ TK 1562: 37.476.000

Có TK 3333: 37.476.000

Định khoản:

a, Nợ TK 3333: 37.476.000

Có TK 1121: 37.476.000

b, Nợ TK 33312: 28.731.600

CóTK 1121: 28.731.600

c, Vì đã nộp thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu nên DN được khấu trừ thuế GTGT hàng NK