Nghi thức đại bi thập chú

NGHI THỨC HÀNH TRÌ ĐẠI BI - THẬP CHÚ NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 12PHẦN NGHI LỄAi nấy kính cẩn... Dốc lòng kínhlạy Phật, Pháp, Tăng thường sinh hoạt khắp mườipmùi hương. ( 3 lễ )Nguyện mang lòng thành kính,Gửi theo đám mây hương,Phảng phất mọi mười phương,Cúng dàng ngôi Tam Bảo.Thề trọn đời giữ lại đạo,Theo trường đoản cú tính làm lành,Cùng pháp giới chúng sinc,Cầu Phật trường đoản cú gia hộ,Tâm Bồ Đề kiên cố,Xa bể khổ sông mê,Cngóng trở lại bờ giác.Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kínhlạy Phật, Pháp, Tăng thường ở mọi mườipmùi hương. ( 1 lễ ) 3Con nay xin vày Bốn ân, Ba cõi phápgiới chúng sinh, nguyện mang lại Tam chướngtiêu trừ, dốc lòng sám hối hận. ( 1 lễ )Đệ tử bọn chúng nhỏ... xin chí thành sám hối: Xưa kia gây nên bao độc ác, Đều bởi vô thỉ tđắm say, sảnh, mê man, Bởi thân, mồm, ý phạt hình thành, Hết thảy từ bỏ nay xin sám hối. Bao nghiệp chướng tạo ra như vậy Đều xua tan một chút không còn. Niệm niệm thuộc khắp trong cõi Pháp, Độ bọn chúng sinch bệnh ngôi bất thoái.Sám hối hận phân phát nguyện rồi quy mệnh lễQuán Thế Âm Bồ Tát đổi mới tốt nhất thiết TamBảo. ( 1 lễ ) 4TỊNH PHÁP. GIỚI CHÂN NGÔN Án Lam ( 21 lần ) VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN Án Xỉ Lâm Bộ Lâm ( 21 lần ) LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN Án Ma Ni Bát Minh Hồng ( 21 lần ) ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚÁn A Na Lệ,Tỳ Xá Đề Bệ La, Bạt Xà La,Đà Lị Bàn Đà, Bàn Đà Nễ, Bạt Xà La,Báng Ni Phấn, Hổ Hân Đô Lô Úm PhấnSa Bà Ha. ( 3 lần ) 5THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI Nam tế bào hát ra đát mãng cầu đá ra dạ gia. Nammô a rị gia, bà lô yết đế thước bát ra gia.Bồ đề tát đá bà gia, ma ha tát đá bà domain authority, maha mũ chào mào ni ca gia. Án tát bàn ra pphân tử duệ,số đát na đát tả. Nam mô vớ cat lị đóa ymông a lị domain authority, bà lô cat đế thất Phật ra lăngđà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma habàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, athệ dậng, tát bà tát đá mãng cầu ma bà già, mapphân tử sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lôca đế, ca la đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tátđỏa, tát bà tát bà, ma la ma la, ma hê mahê rị đà dậng, câu lô câu lô yết mông, độlô độ lô, phạt sà gia đế, ma ha pphân tử sà giađế, đà la đà la, địa lị ni, thất Phật ra gia.Giá xác định giá ra, ma ma phạt ma ra, mục đế 6lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật,ra xá lị, phạt sa phạt sấm Phật, ra sá gia,hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị, sa rasa ra, vớ lị vớ lị, tô lô tô lô, ý trung nhân đề dạ ý trung nhân đềdạ, người tình đà dạ người thương đà dạ, di đế lị dạ, na ra cẩntrì, địa lị sắt ni na, tía dạ ma na, sa bà ha,vớ đà dạ sa bà ha, ma ha vớ đà dạ sa bà ha,tất đà dụ nghệ, thất phàn ra gia, sa bà ha,mãng cầu ra cẩn trì sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha.Tất ra tăng a mục già gia, sa bà ha, sa bàma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả mèo ra a tấtđà dạ, sa ba ha. Ba đà ma yết tất đá dạ, sabà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra gia, sa bà ha,ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, sa bà ha.Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia,nam giới tế bào a rị gia, bà lô mèo đế thước phàn ragia, sa bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn đá ra bạtđà da, sa bà ha. ( 3 lần...) 7NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI Nam tế bào Phật đà gia, phái mạnh mô Đạt magia, nam giới tế bào Tăng già gia. Nam tế bào QuánTự Tại Bồ tát ma ha tát, thế đại bi vai trung phong đưa,đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấnnhiều mạt ni, ma ha chén đắng mế, rô rô rô rô,để Fe tra, thước ra a yết lị sa dạ, hồng phấnsa ha. Án bát giẫm ma, chấn nhiều mạt ni,thước ra hồng, án chén bát lạt đà, chén đản mếhồng. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẵng mồ tam mãn đá một đà nẫm. Achén ra để, hạ đa xá, sa nẵng nẫm, đát điệttha, án già già, già hế già hế, hồng hồngnhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạra, chén ra nhập phạ ra, nhằm Fe sá, nhằm Fe sá,sắt trí rị, sắt trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra,phiến để ca, thất dị duệ, sa phạ ha. 8CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ Nam mô Phật đà gia, phái mạnh tế bào Đạt magia, nam tế bào Tăng già gia. Án tất đế hộ rôrô, tất đô rô, chỉ rị tía, mèo rị bà, vớ đạt rị,tía rô rị, sa phạ ha. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ Khể thủ quy y sơn tất đế, đầu diện đỉnhlễ Thất Câu Chi, vấp ngã kyên ổn xưng tán ĐạiChuẩn Đề. Duy nguyện từ bỏ bi thùy gia hộ.Nam tế bào tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà,câu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ chủlệ Chuẩn Đề, sa bà ha. 9THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI Án, nại ma ba cat ngõa đế, a bố la mậtđạp, a ưu rị a hấp thụ, tô vớ nễ thực chấp giẫm,điệp tả ra tể dã, đát tháp nghiệt đạt dã, a raha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dãtháp. Án tát rị tía, tang bốn cat rị, chén rị thuậtđạp, đạt ra mã đế, nghiệt nghiệt nại tang,mã ngột nghiệt đế, sa tía ngõa tỷ thuật đế,mã hát vật nài dã, chén rị ngõa rị sa hát. DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN Nam tế bào bạc già phạt đế, bệ trẹo xã, lũrô bệ lưu ly, chén lạt bà, hat ra xà dã. Đáttha yết nhiều domain authority, a ra hát đế, tam diểu tam bộtđà domain authority, đát thiệt tha. Án bệ sái thệ, bệ sáithệ, bệ trệu làng, tam một yết đế sa ha. 10QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN Án ma mày chén minc hồng, ma phân tử nghênha nạp, tích đánh đặc, cha đạt tích quánh ta hấp thụ,vi đạt vị mèo tát, nhi cán nhi tháp bốc, rị tấttháp, cát nạp xẻ ra nạp, nạp bốc rị, đâu thắcban hấp thụ, nài nỉ ma lô cat, ttiết ra da sa ha. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà rani đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế,chân lăng kiền đế, sa bà ha. VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ,đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá tấttam bà tỳ, a di lị đá tỳ ca lan đế, a di lị đátỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đáca lệ, sa bà ha. 11THIỆN THIÊN NỮ CHÚ Nam tế bào Phật đà, Nam tế bào Đạt ma,Nam tế bào Tăng già. Nam tế bào thất lợi, ma hađề ty da, đát nễ dã tha, cha lợi phú lâu mãng cầu,giá chỉ lợi tam mạn đà đạt xá ni, ma ha tỳ hala già đế, tam mạn đà tỳ ni già đế, ma haca lợi dã, cha nễ ba ra bố nễ, tát lị phạ lậttha, tam mạn đà tu chén bát lê đế, phụ lệ na, alợi mãng cầu, đạt ma đế, ma ha tỳ cổ vớ đế, ma hadi lặc đế, lâu bẫy tăng kỳ đế, hê đế tỷ tăngkỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a nâu bà ra ni.Nam Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần ) 12TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA khi ngài Quán Tự trên Bồ Tát, thực hànhchuyên sâu Pháp Bát - nhã - Ba - la - mật - nhiều,Ngài soi thấy năm uẩn đa số không liền độbay hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng kháckhông, không chẳng khác sắc, nhan sắc tức làko, ko tức là dung nhan, Thú, Tưởng,Hành, Thức cũng gần như như vậy.


You watching: Nghi thức đại bi thập chú


See more: Báo Giá Xây Nhà Trọn Gói: Bao Nhiêu Tiền Một Mét Vuông Là Chính Xác? ?


See more: Điện Thoại Không Nhận Được Tin Nhắn Trên Điện Thoại Cực Hữu Ích


Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không củahồ hết Pháp, không sinh, không diệt, khôngbẩn thỉu không sạch sẽ, không thêm không giảm,do đó vào chân ko, không tồn tại Sắc,không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức, ko 13gồm Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, ý, không cóSắc, Tkhô cứng, Hương, Vị, Xúc, Pháp, khôngtất cả nhãn giới, cho tới không tồn tại ý thứcgiới, không tồn tại vô minh, cũng không có cáikhông còn vô minh, cho đến già bị tiêu diệt, cũng khônggồm chiếc hết già chết, không có Khổ, tập,Diệt, Đạo, không có trí tuệ, cũng ko cóhội chứng đắc, vì chưng không có vị trí hội chứng đắc. Bồ tát y theo Bát - nhã - Ba - La - mật -nhiều, yêu cầu trọng tâm ko ngăn uống ngại ngùng, bởi khôngngăn không tự tin, buộc phải không sợ hãi, xa hẳn mộngtưởng điên hòn đảo, đạt tới mức Cứu - kính - Niết -bàn. Clỗi Phật trong tía đời cũng y vào Bát- nhã - Ba - la - mật - đa nhưng được đạo Vô 14- thượng Chính - đẳng Chính - giác. Chocần phải biết Bát - nhã - Ba - La - mật - nhiều làđại thần crúc, là đại minch crúc, là vô thượngchụ, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảykhổ, sống động ko hỏng.Vì vậy tâm sự bài crúc Bát - nhã - Ba - La -mật - đa, lập tức nói bài bác crúc rằng: “ Yết - đế,Yết - đế, Ba - la Yết - đế, Ba - la tăng Yết- đế, Bồ - Đề tát - bà - ha, ma - ha Bát -Nhã - Ba - La - Mật - Đa”. ( Đọc chụ 3 lần ) 15KỆ TÁN THÁN Ngài Bồ Tát Quán Âm Đại Sĩ, Danh hiệu là Giáo Chủ Viên Thông. Mười hai nguyện phệ cực kỳ, Bến mê, bể khổ mngơi nghỉ lòng cứu vớt nhân. Ứng theo giờ đồng hồ tuyệt nhất chổ chính giữa cầu khẩn, Liền hiện thân độ tận mọi chỗ. Hay ban Vô Úy ngay tắp lự, Nghìn tay nghìn đôi mắt đời đời độ sinc. Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ ĐạiTừ Đại Bi trung bình tkhô cứng cứu vãn khổ, cứu giúp nạn linhcảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát.( 3 lần ) Nam tế bào Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 hoặc 3... tràng tùy ý ) 16LỄ TỔNG1. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai hiệulà Viên Thông danh là Tự Tại, Ngàito lớn vạc lời thệ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )2. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai đã dốcmột lòng không quản ngại trinh nữ, Ngàihay ở vị trí hải dương Nam độ nguyện:Quán -Thế - Âm - Bồ -Tát. ( 1 lễ )3. Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai trụ SaBà U Minc cõi, nghe tiếng kêu cầu,Ngài ngay lập tức cứu giúp khổ độ nguyện: Quán -Thế - Âm- Bồ - Tát. ( 1 lễ )4. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai hàngma tà trừ yêu quái, Ngài hay diệt nhữngnỗi gian nguy độ nguyện: Quán -Thế -Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ ) 175. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai taycố bình thanh tịnh cành dương liễu,tâm được Ngài rưới nước cam lộ độnguyện: Quán-Thế-Âm-Bồ - Tát. (1lễ )6. Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai đại từbi năng hỷ - xả, Ngài thường xuyên thực hànhsự đồng đẳng độ nguyện: Quán -Thế -Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )7. Kính lạy đức Quán Âm Như Lai trảingày đêm không hề tổn định hoại, Ngài thệkhử hết nạn Tam - Đồ độ nguyện: Quán-Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )8. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai hướnglên núi Nam cầu lễ bái giải thoát gôngcùm xiềng xích độ nguyện: Quán -Thế- Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ ) 189. Kính lạy đức Quán Âm Nlỗi Lai tạobắt buộc thuyền Pháp bơi lội qua đại dương khổ,Ngài cứu giúp hết chúng sinc độ nguyện:Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )10.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai trướcbao gồm tràng phan sau bảo dòng, Ngài tiếp dẫnsang Tây Pmùi hương độ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )11.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai làm việc cảnhgiới Phật Vô - Lượng - Thọ, Ngài đượcđức Mi Đà Thụ kí độ nguyện: Quán -Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )12.Kính lạy đức Quán Âm Nhỏng Lai thânđoan nghiêm không có bất kì ai sánh kịp, quyếttu vẹn tròn mười hai đại nguyện: Quán-Thế - Âm - Bồ - Tát. ( 1 lễ )19Đệ tử chúng con... xin vì chưng Bốn ân, tía cõiPháp giới bọn chúng sinc, nguyện mang lại tamchướng tiêu trừ, dốc lòng phân phát nguyện: Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện con mau chóng biết toàn bộ Pháp. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện nhỏ mau chóng được mắt trí tuệ. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện bé nhanh chóng độ toàn bộ bọn chúng. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện nhỏ sớm được Pháp phương tiện đi lại. Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm, Nguyện nhỏ mau chóng được thuyền Bát Nhã. 20Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện con nhanh chóng thừa qua biển cả khổ.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện nhỏ mau chóng được Giới Định Tuệ.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện nhỏ nhanh chóng được đại Niết Bàn.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện bé mau chóng được Nhà Vô Vi.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính.Kính lạy đức Đại - Bi Quán - Âm,Con hướng tới núi dao, núi dao từ bỏ gãy nát.Con hướng đến lửa hừng,Lửa hừng tự tàn phá. 21Con hướng tới địa ngục,Địa ngục từ không hề.Con hướng về Ngã Quỷ,Ngã quỷ từ bỏ no ấm.Con hướng đến Tu La,Ác tâm từ bỏ điều phục.Con hướng tới súc sinch,Tự đắc đại trí tuệ. 22TAM TỰ QUY:- Con quy Phật rồi, nguyện cho việc đó sinc thấu hiểu đạo to, vạc vai trung phong vô thượng. ( 1 lễ )- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinch am hiểu Kinh - tạng, trí tuệ nlỗi hải. ( 1 lễ )- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúngsinh kết hợp đại bọn chúng, hết thảy khônghổ hang. ( 1 lễ ) LẠY CHƯ THÁNH HIỀN: Nguyện mang công đức này Hướng về mọi toàn bộ Đệ tử và bọn chúng sinh Đều trọn thành Phật đạo. 23