Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo thông tư 200

Pháp luật doanh nghiệp nước ta hiện nay có quy định một số loại quỹ trong hoạt động, nội bộ của doanh nghiệp trong thời gian doanh nghiệp hoạt động. Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được sử dụng vào mục đích gì? Cần điều kiện gì để được sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp?
*

Các quỹ doanh nghiệp là số tiền được trích ra từ khoản lợi nhuận sau thuế được để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế phải thực hiện theo quy định của nhà nước. Việc trích lập khoản tiền từ lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng những rủi ro, tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ.Bạn đang xem: Quy định trích lập các quỹ công ty cổ phần

Trong đó, quỹ đầu tư phát triển được dùng vào các mục đích sau:

- Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh;

- Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp;

- Bổ sung vốn;

- Trích nộp để hình thành quỹ đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung của Tổng công ty (Nếu là thành viên của Tổng công ty) theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định hàng năm và được sử dụng cho các mục tiêu quy định trong quy chế tài chính Tổng công ty.

Bạn đang xem: Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo thông tư 200

Hiện nay, không có văn bản pháp luật cụ thể quy định về quỹ đầu tư phát triển trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, việc phân phối lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước được quy định trong một số điều tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP như sau:

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự như sau:

1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).

2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

b) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Top 5 Coin Tiềm Năng Được Dự Đoán Tăng Trưởng Mạnh Cuối Năm 2021

c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:... 


*

Quản lý và sử dụng các quỹ

1. Việc sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước phải đúng mục đích, đúng đối tượng.

b) Trong năm tài chính, doanh nghiệp nhà nước chủ động thực hiện tạm trích các quỹ trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có lãi và đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định để có nguồn chi sử dụng quỹ theo mục đích đã quy định.

2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp. "