Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Đốt 30g tất cả hổn hợp (sắt cùng Cu) với 11,2 l khí O2.Quý khách hàng sẽ xem: Tính phần trăm khối lượng từng hóa học vào láo lếu hợp

a, Viết PTHH

b, Tính trọng lượng từng hóa học vào lếu láo hợp

c, Tính nhân tố % từng hóa học trong láo lếu hợp


*

a) PTHH:

3sắt + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4

a------1,5a

2Cu + O2 =(nhiệt)=> 2CuO

b-----0,5b

b) Đặt số mol sắt, Cu trong hỗn hợp lần lượt là a, b (mol)

Đặt những số mol trên pmùi hương trình.

You watching: Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Ta có: nO2 = (frac11,222,4=0,5left(mol ight))

Theo đưa ra, ta tất cả hệ phương trình: (left{eginmatrix56a+64b=30\1,5a+0,5b=0,5endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,25left(mol ight)\b=0,25left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Fe=0,25 imes56=14left(g ight)\m_Cu=0,25 imes64=16left(gam ight)endmatrix ight.)

c) Theo phần b, ta có:

(left{eginmatrix\%m_Fe=frac1430 imes100\%=46,67\%\\%m_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%endmatrix ight.)

Vậy ....

Đúng 0 Bình luận (0)
*

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn một tất cả hổn hợp khí bao gồm CO cùng H2 nên sử dụng 9,6g khí oxi. Khí hiện ra tất cả 8,8g CO2.a. Viết PTHH xảy ra.b. Tính khối lượng và yếu tắc % về cân nặng từng chất vào các thành phần hỗn hợp khí ban đầu. c) Để nhận được 9,6 gam khí O2 thì nên sức nóng phân từng nào gam KMnO4? Lớp 8 Hóa học Bài 28: Không khí - Sự cháy 1 0 Gửi Hủy

a) PTHH:(2CO+O_2underrightarrowt^o2CO_2) (1)

(4H_2+O_2underrightarrowt^o2H_2O) (2)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight)\n_CO_2=dfrac8,844=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixn_O_2left(1 ight)=0,1mol\n_O_2left(2 ight)=0,2molendmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_CO=0,1cdot28=2,8left(g ight)\m_H_2=0,2cdot2=0,4left(g ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_CO=dfrac2,82,8+0,4cdot100\%=87,5\%\\%m_H_2=12,5\%endmatrix ight.)

c) PTHH:(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

Theo PTHH:(n_KMnO_4=2n_O_2=0,6mol)

(Rightarrow m_KMnO_4=0,6cdot158=94,8left(g ight))

Đúng 2
Bình luận (0)

đốt 5,6 gam hỗn hợp cacbon cùng diêm sinh yêu cầu 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính cân nặng của từng hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

c) tính thành xác suất cân nặng từng chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

d) tính thành Xác Suất theo số mol của mỗi hóa học tất cả trong hỗn hợp khí nhận được sau PƯ

giúp mình với

*

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 2 0 Gửi Hủy

A/ nO2=0,3 mol

C + O2-----> Co2

x mol x mol xmol

S+ O2------> SO2

y mol y mol y mol

Ta teo x+y=0,3

12x+32y=5,6

=> x=0,2 y=0,1

B/mC=0,2.12=2,4g mS= 0,1.32=3,2g

C/ %mC=(2,4/5,6).100=42,8%

%mS=57,2%

D/ %Co2=(0,2/0,3).100=66,7%

%So2=33,3%

Đúng 0
Bình luận (0)

nO2=0,3mol

điện thoại tư vấn x,y là số mol của C với S vào hh

PTHH: C+O2=>CO2

x->x------x>

S+O2=>SO2

y->y------>y

theo 2 pthh bên trên ta có hpt:

(egincases12x+32y=5,6\x+y=0,3endcases)

(egincasesx=0,2\y=0,1endcases)

=> mC=0,2.12=2,4g

=> mS=5,6-2,4=3,2g

%mC=2,4/5,6.100=41,89%

=>%mO=100-41,89=58,11%

m khí thu được=mCO2+SO2=0,2.44+0,1.64=15,2g

=> %mCO2=0,2.44/15,2.100=57,89%

=>%mSO2=100-57,89=42,11%

Đúng 0
Bình luận (0)

đốt 5,6 gam các thành phần hỗn hợp cacbon và lưu hoàng cần 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính cân nặng của từng chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

c) tính thành Xác Suất trọng lượng mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

d) tính thành phần trăm theo số mol của mỗi hóa học bao gồm trong hỗn hợp khí chiếm được sau PƯ

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 1 0 Gửi Hủy

a) PTHH: C + O2 -to-> CO2

x_____________x_____x(mol)

S+ O2 -to-> SO2

y__y________y(mol)

b) Ta có:

(left{eginmatrix12x+32y=5,6\32x+32y=9,6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,2\y=0,1endmatrix ight.)

mC=0,2.12=2,4(g)

mS=0,1.32=3,2(g)

c)

(\%mC=dfrac2,45,6.100approx42,857\%\ ightarrow\%mSapprox100\%-42,857\%approx57,143\%)

d)

(\%nCO2=dfracxx+y.100\%=dfrac0,20,2+0,1.100approx66,667\%\ ightarrow\%nSO2=dfracyx+y.100\%=dfrac0,10,2+0,1.100approx33,333\%)

Đúng 0 Bình luận (0)

Đốt cháy trọn vẹn một các thành phần hỗn hợp khí CO với H2 phải cần sử dụng 9,6g khí O2. Khí hiện ra tất cả 8,8g CO2.

a) Viết PTHH xẩy ra.

b) Tính trọng lượng % cân nặng mỗi chất trong láo lếu hợp

Lớp 8 Hóa học Kiểm tra chương IV Oxi-Không khí: Đề 2 2 0 Gửi Hủy

(n_CO_2=dfrac8.844=0.2left(mol ight))

(n_O_2=dfrac9.632=0.3left(mol ight))

(2CO+O_2underrightarrowt^02CO_2)

(0.2.......0.1.......0.2)

(2H_2+O_2underrightarrowt^02H_2O)

(0.4......0.3-0.1)

(\%m_CO=dfrac0.2cdot280.2cdot28+0.4cdot2cdot100\%=87.5\%)

(\%m_H_2=100-87.5=12.5\%)

Đúng 1
Bình luận (0)

a)

(2CO + O_2 xrightarrowt^o 2CO_2(1)\2H_2 + O_2 xrightarrowt^o 2H_2O(2))

b)

(n_CO_2 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_O_2 = dfrac9,632 = 0,3(mol))

Theo PTHH :

(n_CO = n_CO_2 = 0,2(mol)\n_O_2(1) = dfrac12n_CO_2 = 0,1(mol)\n_H_2 = 2n_O_2(2) = 2(0,3-0,1) = 0,4(mol))

Vậy :

(\%m_CO = dfrac0,2.280,2.28+0,4.2.100\% = 87,5\%\\%m_H_2 = 100\% - 87,5\% = 12,5\%)

Đúng 2
Bình luận (0)

Đốt 5,6(g) hỗn hợp cacbon cùng diêm sinh yêu cầu 9,2(g) khí oxi

a) Viết PTHH những phản bội ứng xảy ra

b) Tính KL của từng hóa học trong tất cả hổn hợp ban đầu

c) Tính yếu tố Tỷ Lệ KL mỗi chất vào tất cả hổn hợp ban đầu

d)Tính nhân tố xác suất theo KL mol của mỗi chất gồm vào tất cả hổn hợp lúc nhận được sau phản bội ứng

Lớp 8 Hóa học Bài 25: Sự oxi hóa. Phản ứng hóa thích hợp. Ứng dụng của... 2 0 Gửi Hủy Đúng 1
Bình luận (0)

9,2 tốt 9,6 oxxi vậy

Đúng 0
Bình luận (1)

Đốt 5,6(g) hỗn hợp cacbon cùng lưu hoàng nên 9,6(g) khí oxi

a) Viết PTHH những bội nghịch ứng xảy ra

b) Tính KL của mỗi hóa học vào tất cả hổn hợp ban đầu

c) Tính nguyên tố tỷ lệ KL từng chất vào các thành phần hỗn hợp ban đầu

d)Tính nhân tố Xác Suất theo KL mol của từng hóa học có trong các thành phần hỗn hợp khi nhận được sau bội phản ứng

Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 1 0 Gửi Hủy

a, PT:(C+O_2underrightarrowt^oCO_2)

(S+O_2underrightarrowt^oSO_2)

b, Giả sử:(left{eginmatrixn_C=xleft(mol ight)\n_S=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow12x+32y=5,6left(1 ight))

Ta có:(n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight))

Theo PT:(Sigma n_O_2=n_C+n_S=x+yleft(mol ight))

(Rightarrow x+y=0,3left(2 ight))

Từ (1) và (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,2left(mol ight)\y=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_C=0,2.12=2,4left(g ight)\m_S=0,1.32=3,2left(g ight)endmatrix ight.)

c, Ta có:(left{eginmatrix\%m_C=dfrac2,45,6.100\%approx42,9\%\\%m_Sapprox57,1\%endmatrix ight.)

d, Phần này đề thưởng thức tính theo cân nặng mol hả bạn?

Đúng 1 Bình luận (0)

Hoà tan 2g các thành phần hỗn hợp Na cùng Na2O nội địa nhận được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

b) Tính cân nặng những chất trong các thành phần hỗn hợp ban sơ.

See more: 5+ Cách Xem Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Nhanh, Cách Kiểm Tra Số Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

c) Tính yếu tắc Xác Suất về trọng lượng của từng chất vào 2 g các thành phần hỗn hợp trên.

Lớp 8 Hóa học tập 1 0 Gửi Hủy Đúng 2
Bình luận (0)

Hoà tung 2g tất cả hổn hợp Na và Na2O trong nước nhận được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

a) Viết PTHH những phản nghịch ứng xẩy ra.

b) Tính cân nặng những chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.

See more: Cách Kết Nối Điện Thoại Với Máy Tính Qua Bluetooth

c) Tính nguyên tố Xác Suất về cân nặng của mỗi chất trong 2 g hỗn hợp trên.

Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1 0 Gửi Hủy Đúng 1
Bình luận (0)

1.đốt cháy 5.6g tất cả hổn hợp C và S phải 9.6g O2a, tính khối lượng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầub,tính nhân tố % theo mol của từng hóa học theo tất cả hổn hợp khí thu được

Lớp 8 Hóa học Bài 16: Pmùi hương trình chất hóa học 1 0 Gửi Hủy

a.C + O2 -> CO2a......a........aS + O2 -> SO2b.......b.........b=> 12a + 32b = 5,6(a + b )32 = 9,6giải ra: a = 0,2 ; b = 0,1m C = 0,2 . 12 = 2,4gm S = 0,1 .32 = 3,2 gb.% n SO2 = 100% - 66,67% = 33,33%